JV Baseball 15 - Capo ValleyJV Baseball 15 - Newport HarborJV Baseball 15 - NorthwoodJV Baseball 15 Opening - KatellaJV Baseball 15 - HEADSHOTSCapoValley 4/25University 4/24BHSJV15 Woodbridge at Lemmon Stadium 4/2BHSJV 15 Northwood 4/14